الاحجار الكريمه والاماس لكافة الوانه واحجامه النادره

24 ,June,2016
* JEWELRY
_
DESCRIPTION
*
1- Bracelet
69.20 gr.
52 round diamonds at 0.20 k
10.40 K
20 round diamonds at 0.15 k
04.20 K
22 baguettes at 0.25 k
05.50 K
30 baguettes at 0.22 k
06.60 K
20 baguettes at 0.18 k
03.60 K
1 round diamond at 2.80 k
02.80 K
Total : 33.10 K diamonds
2- Ring
7.50 gr.
6 sapphires
24 diamond chips at 0.02 k
00.18 K
3 diamond chips at 0.03 k
00.09 K
1 round diamond at 0.00
00.00 K
Total : 6 sapphires
0.65 diamonds
3- Necklaces
63 gr.
8 diamonds antique cut at 0.45 k
03.60 K
10 diamonds antique cut at 0.70 k
07.00 K
12 diamonds antique cut at 0.80 k
09.80 K
16 diamonds antique cut at 1.40 k
22.40 K
6 diamonds antique cut at 1.75 k
10.50 K
6 diamonds antique cut at 2.50 k
15.00 K
2 diamonds antique cut at 2.50 k
05.00 K
1 diamonds antique cut at 2.70 k
02.70 K
Total : 75.80 diamonds
4- Ring
7.10 gr.
1 baguette diamonds at 0.10 k
00.72 K
2 baguette diamonds at 0.25 k
00.50 K
1 rectangular cut diamond at 3.50 k
03.50 K
Total : 04.72 K diamonds
5- Bracelet
160 gr.
17 round diamonds at 0.20 k
03.10 K
4 round diamonds at 0.50 k
02.00 K
1 round diamonds at 0.60 k
00.60 K
380 round diamonds at 0.08 k
28.00 k
56 baguette diamonds at 0.18 k
10.44 K
56 baguette diamonds at 0.15 k
08.40 K
Total 52.84 diamonds
6- Brooch
22 gr.
7 navelle diamonds at 0.40 k
02.80 K
5 navels diamonds at 0.28 k
01.40 K
17 round diamond at 0.01 k
00.68 K
5 round diamond at 0.08 k
00.40 K
7 diamond chips at 0.01 k
00.07 K
6 baguette diamonds at 0.15 k
00.90 K
17 baguette diamonds at 0.10 k
01.70 K
17 baguette diamonds at 0.05 k
00.85 K
Total : 08.80 K diamonds
2
7- Necklace
113 gr.
64 navelle diamonds at 0.08 k
05.12 K
48 navelle diamonds at 0.08 k
03.04 K
39 round diamonds at 0.06 k
02.34 K
52 navelle diamonds at 0.18 k
09.36 K
50 navelle diamonds at 0.25 k
14.50 K
14 navelles
at 0.30 k
04.20 K
8
navelles
at 0.30 k
02.40 K
1 navelle
at 0.45 k
00.45 K
14 navelles
at 0.20 k
02.80 K
2 round diamonds at 0.50 k
01.00 K
5 diamond drops at 0.08 k
00.40 K
8 drops at 0.22 k
01.78 K
5 drops at 0.28 k
01.40 K
2 drops at 0.35 k
00.70 K
2 drops at 0.40 k
00.80 K
20 baguette diamonds at 0.12 k
01.20 K
20 baguettes at 0.07 k
01.82 K
28 baguettes at 0.15 k
04.20 K
10 round diamonds at 0.20 k
02.00 K
6 round at 0.15 k
00.90 K
6 round at 0.35 k
02.10 K
2 round at 0.50 k
01.00 K
Total
: 64.20 K diamonds
8- Brooch
26 gr.
4 navelle diamonds at 0.50 k
02.00 K
9 navelle
at 0.25 k
02.52 K
12 baguette diamonds at 0.25 k
03.00 K
40 baguettes at 0.10 k
08.84 K
11 baguettes at 0.15 k
01.65 K
14 baguettes at 0.06 k
00.84 K
Total : 18.85 K diamonds
9- Bracelet
39.10 gr.
120 diamonds chips at 0.02 k
02.40 K
24 round diamonds at 0.03 k
00.72 K
152 round diamonds at 0.06 k
09.12 K
2 baguettes at 0.04 k
00.08 K
20 round diamonds at 0.10 k
02.00 K
12 round at 0.08 k
00.96 K
2 round at 0.20 k
00.40 K
1 round at 0.28 k
00.28 K
58 baguettes at 0.10 k
05.80 K
Total : 21.76 K diamonds
10- Bracelet
180 gr.
60 baguettes diamonds at 0.18 k
10.80 K
48 baguettes at 0.08 k
03.81 K
6 rectangular diamonds at 0.80 k
04.80 K
6 recl. at 0.70 k
04.20 K
3 recl. at 2.20 k
06.60 K
6 recl. at 0.45 k
02.70 K
12 round diamonds at 0.22 k
02.64 K
352 round diamonds at 0.05
17.60 K
Total : 53.18 K diamonds
3
11- Brooch
41.60 gr.
1 round diamond at 1.60 k
01.60 K
1 round at 0.35 k
00.35 K
280 round at 0.10 k
28.00 K
41 round at 0.08 k
03.28 K
6 round at 0.06 k
00.36 K
2 round at 0.11 k
00.22 K
2 baguettes at 0.60 k
01.20 K
23 baguettes at 0.09 k
02.07 K
Total : 37.08 K diamonds
12- Brooch
82.40 gr.
6 navelle diamonds at 0.40 k
02.40 K
2 navelles at 0.50 k
01.00 K
2 navelles at 0.60 k
01.20 K
68 diamond chips at 0.04 k
02.72 K
56 chips at 0.07 k
03.92 K
48 round diamonds at 0.10 k
04.80 K
4 round at 0.15 k
00.60 K
40 baguette at 0.09 k
03.60 K
Total : 20.24 K diamonds
13- Bracelet
79.20 gr.
46 square diamonds at 0.18 k
08.28 K
24 baguettes at 0.08 k
01.92 K
3 rectangular diamonds at 1.10 k
03.30 K
126 round diamonds at 0.02 k
02.52 K
150 rounds at 0.09 k
13.50 K
63 rounds at 0.12 k
07.56 K
30 rounds at 0.01 k
00.30 K
Total : 37.38 K diamonds
14- Bracelet
49.40 gr.
3 round diamonds at 1.00 k
03.00 K
282 rounds at 0.07 k
21.00 K
78 rounds at 0.09 k
07.02 K
72 rounds at 0.01
00.72 K
Total : 31.74 K diamonds
15- Bracelet
42.20 gr.
2 navelle diamonds at 0.60 k
01.20 K
1 navelle diamonds at 0.90 k
00.90 K
10 navelles at 0.25 k
02.50 K
100 round diamonds at 0.09 k
09.00 K
104 round at 0.07 k
07.28 K
24 round at 0.03 k
00.72 K
32 emeralds at 0.02 k
00.64 K
Total :
00.64 K emeralds
21.60 K diamonds
16-
1 Champaign diamond
rectangular cut at 45 k
Total : 45.00 K
4
17- Necklace
79.40 gr.
84 round diamonds at 0.22 k
18.48 K
94 rounds at 0.10 k
09.40 K
12 rounds at 0.03 k
00.36 K
14 baguettes at 0.08 k
01.12 K
38 baguettes at 0.20 k
07.60 K
16 baguettes at 0.15 k
02.40 K
Total : 40.38 K diamonds
18- Bracelet
95.80 gr.
3 navelles at 1.00 k
03.00 K
12 antique cut diamonds at 0.48 k
05.76 K
12 antique at 0.40 k
04.80 K
276 rounds at 0.07 k
19.32 K
594 rounds at 0.05 k
29.70 K
Total : 62.58 K diamonds
19- Brooch
42.80 gr.
4 navelles at 0.22 k
00.88 K
14 navelles at 0.40 k
05.60 K
2 navelles at 0.60 k
01.20 K
2 rectangulars at 1.20 k
02.40 K
2 rectangulars at
1.10 k
02.20 K
4 baguettes at 0.22 k
00.88 K
144 baguettes at 0.10 k
14.40 K
Total : 27.56 K diamonds
20- Bracelet
37.40 gr.
3 rectangulars diamonds at 0.90 k
02.70 K
42 rounds at 0.01 k
00.42 K
112 rounds at 0.06 k
06.72 K
60 rounds at 0.03 k
01.80 K
24 baguettes at 0.08 k
01.92 K
Total : 13.56 K
21- Bracelet
43 gr.
96 baguette diamonds at 0.09 k
08.64 K
25 baguettes at 0.09 k
02.25 K
1 baguettes at 0.15 k
00.60 K
12 rounds at 0.15 k
01.80 K
18 rounds at 0.10 k
01.80 K
4 rounds at 0.07 k
00.28 K
10 rounds at 0.03 k
00.30 K
Total : 15.67 K diamonds
22- Bracelet
99.60 gr.
6 baguette diamonds at 0.25 k
01.50 K
30 baguettes at 0.15 k
04.50 k
3 rectangulars at 0.15 k
00.45 K
124 rounds at 0.10 k
12.40 K
450 rounds at 0.13 k
58.50 K
Total : 77.35 K diamonds
5
23- pendant
9.20 gr.
100 diamonds chips at 0.01 k
01.00 K
Total : 01.00 K diamonds
24- Cuff links
13.40
40 rounds diamonds at 0.03 k
01.20 K
6 rounds at 0.07 k
00.42 K
4 rounds at 0.05 k
00.20 K
Total : 01.82 K diamonds
25- Brooch
72.70 gr.
2 round diamonds at 0.50 k
01.00 K
4 round diamonds at 0.18 k
00.72 K
68 rounds at 0.09 k
06.12 K
78 rounds at 0.06 k
04.68 K
34 baguettes at 0.10 k
03.40 K
16 baguettes at 0.12 k
01.92 K
18 baguettes at 0.15 k
02.70 K
6 baguettes at 0.24 k
01.44 K
20 baguette at 0.20 k
04.00 K
Total : 25.98 K diamonds
26- Bracelet
46.40 gr.
362 round diamonds at 0.05 k
18.10 K
14 round at 0.10 k
01.40 K
18 round at 0.15 k
02.70 K
20 round at 0.20 k
04.00 K
Total : 26.20 K diamonds
27- Bracelet
58.40 gr.
297 round diamonds at 0.03 k
08.91 K
64 round at 0.01 k
00.64 K
99 round at 0.06 k
05.94 K
Total : 15.49 K diamonds
28- Necklace
185 gr. Antique cut
10 round diamonds at 2.00 k
20.00 K
4 round at 2.30 k
09.20 K
6 round at 3.50 k
21.00 K
1 round at 4.50 k
04.50 K
8 round at 4.00 k
24.00 K
1 rectangular at 5.50 k
05.50 K
4 drops at 0.90
k
03.60 K
3 drops at 1.20 k
03.60 K
12 round at 0.20 k
02.40 K
3 round at 0.25 k ( and missing )
00.50 K
6 round at 0.30 k
01.80 K
2 round at 0.50 k
01.00 K
160 round at 0.04 k
06.40 K
140 round at 0.02 k
02.80 K
14 round at 0.10 k
01.40 K
14 round at 0.15 k
02.10 K
14 round at 0.20 k
02.80 K
Total : 112.60 K
6
29- Necklace
51.80 gr.
90 round chips at 0.09 k
08.10 K
12 blue sapphires
_
round at 0.10 k
01.20 K sapphires
18 bl. Sapphires
_
navette at 0.40 k
07.20 K sapphires
1 bl. sapphires drop at 1.50 k
01.50 K sapphires
Total : 8.10 K
sapphires
09.90 K
sapphires
30- Brooch
55.40 gr.
8 baguette diamonds at 0.28 k
02.24 K
2 baguette diamonds at 0.15 k
00.30 K
24 round diamonds at 0.15 k
03.60 K
98 round diamonds at 0.01 k
00.98 K
80 round diamonds at 0.07 k
05.60 K
154 round diamonds at 0.03 k
04.62 K
Total : 17.34 K diamonds
31- Brooch
21.30 gr.
96 diamond chips at 0.03 k ( 1 missing )
02.85 K
1 round diamond at 0.25 k
00.25 K
Total : 03.10 K diamonds
32- Brooch
17.00 gr.
77diamond chips at 0.03 k ( missing )
02.31 K
33 round diamonds at 0.09 k
02.97 K
Total : 05.28 K diamonds
33- Bracelet
77 gr.
150 diamonds chips at 0.03 k
04.50 K
7 emeralds
34- Brooch
26 gr.
27 rubles
16 round diamonds at 0.10 k
01.60 K
46 round diamonds at 0.01 k
00.46 K
35- not listed
36- Ring
7.20 gr.
1 round diamonds
at 0.30 k
00.30 K
30 round at 0.01 k
00.30 K
Total : 00.60 K diamonds
37- Ring
13.30 gr.
2 round diamonds
at 0.22 k
00.44 K
54 round at 0.01 k
00.54 K
Total : 00.98 K diamonds
38- Bracelet
83.80 gr.
3 round diamonds
at 0.90 k
02.70 K
3 round at 0.60 k
01.80 K
354 round at 0.05 k
17.70 K
7
12 round at 0.01 k
00.12 K
Total : 22.32 K diamonds
39- Brooch
37.0 gr.
109 diamond chips at 0.03 k
03.27 K
1 round diamond
_
yellow at 3.50 k
03.50 K
Total : 06.77 K diamonds
40- Brooch
26.60 gr.
128 round diamonds at 0.02 k
02.56 K
35 emeralds at 0.07 k
02.45 K
Total :
02.56 K diamonds
02.45 K emeralds
41- Earrings
gr. ?
2 round diamonds at 1.90 k
03.80 K
60 diamonds chips at 0.06 k
03.60 K
24 round diamonds at 0.03 k
00.72 K
Total : 08.12 K diamonds
42- Earrings
15.20 gr.
56 round diamonds at 0.03 k
01.68 K diamonds
43- Chain with pendant
24.40 gr.
1 diamonds drop at 0.75 k
00.75 K
2 navettes at 0.25 k
00.50 K
23 round at 0.10 k
02.30 K
3 round at 0.30 k
00.09 K
32 baguettes at 0.09 k
02.88 K
32 baguettes at 0.10 k
03.20 K
Total : 09.72 K diamonds
44- Earrings
25.20 gr.
22 round diamonds at 0.07 k
01.54 K
132 round at 0.03 k
03.96 K
Total : 05.50 K diamonds
45- Earrings
gr. ?
8 navettes diamonds at 0.15 k
01.20 K
10 round at 0.03 k
00.30 K
76 round at 0.02 k
01.52 K
2 emerald drops
?
Total : 2 emeralds at ?
03.02 K diamonds
46- Ring
10.10 gr.
1 Cabochon emerald
?
7 round diamonds at 0.10 k
00.70 K
6 round at 0.02 k
00.12 K
2 navettes at 0.22 k
00.44 K
3 drops at 0.28 k
00.84 K
Total : 1 Cab. Emerald
2.10 K diamonds
47- Ring
1 round diamond at 8.90 k
08.90 K
Total : 08.90 K diamonds
8
48- Bracelet
26.50 gr.
156 round diamonds at 0.02 k
03.12 K
Total 03.12 K diamonds
49- Brooch
32.40 gr.
1 Coral statuette
2 round sapphires at 0.08 k
00.16 K S
2 round rubies at 0.08 k
00.16 K R
2 round emeralds at 0.08 k
00.16 K E
2 diamond chips at 0.08 k
00.16 K D
18 diamond chips at 0.06 k
01.08 K D
4 baguettes rubies at 0.28 k
01.12 K R
50- Necklace
54.00 gr.
84 baguette diamonds at 0.15 k
12.6 K
36 baguettes at 0.09 k
03.24 K
38 baguettes at 0.04 k
01.52 K
32 baguettes at 0.12 k
03.84 K
1 diamond drop at 0.80 k
00.80 K
4
drop at 0.40 k
01.60 K
10 navettes at 0.22 k
02.20 K
6 round at 0.14 k
00.84 K
1 round at 0.20 k
00.20 K
2 round at 0.25 k
00.25 K
Total : 27.09 K diamonds
51- Bracelet
50 gr.
1 navette diamond at 0.60 k
00.60 K
2 navettes at 0.30 k
00.60 K
20 navettes at 0.10 k
02.00 K
2 drops at 0.30 k
00.60 K
116 baguettes at 0.09 k
10.44 K
10 round at 0.05 k
00.50 K
Total : 14.74 K diamonds
52- Bracelet
45.50 gr.
48 round diamonds at 0.07 k
03.36 K
48 baguettes at 0.14 k
06.72 K
12 rectangular at 0.40 k
04.80 K
Total : 14.88 K diamonds
53- Necklace
81.20 gr.
178 round diamonds at 0.05 k
08.90 K
14 round at 0.02 k
00.28 K
68 navettes sapphires at 0.15 k
10.20 K sapphires
34 round diamonds at 0.55 k
18.70 K
2 round diamond at 0.50 k
00.50 K
4 round at 0.11 k
00.44 K
Total : 10.2 K sapphires
28.82 K diamonds
9
54- Bracelet
56.60 gr.
8 baguettes diamonds at 0.05 k
00.40 K
36 baguettes at 0.12 k
04.32 K
8 baguettes at 0.18 k
01.44 K
8 baguettes at 0.14 k
01.12 K
2 round at 0.35 k
00.70 K
73 round at 0.08 k
05.84 K
1 round at 0.45 k
00.45 K
Total : 14.27 K diamonds
55- Brooch
44.50 gr.
2 navettes diamonds at 0.40 k
00.80 K
18 round at 0.15 k
02.70 K
6 baguettes at 0.15 k
00.90 K
8 baguettes at 0.07 k
00.56 K
112 chips at 0.03 k
03.36 K
Total : 08.32 K diamonds
56- Brooch
75 gr.
1 round diamond at 0.15 k
00.15 K
381 chips at 0.01 k
00.81 K
Total : 03.96 K diamonds
57- Bracelet
88.20 gr.
3 antique oval diamonds at 0.55 k
01.65 K
108 round at 0.04 k
04.32 K
36 round at 0.10 k
03.60 K
35 round at 0.05 k
01.75 K
18 baguettes at 0.10 k
00.18 K
Total : 11.50 K ant.
diamonds
58- Earrings
32.70 gr.
2 round diamonds
_
antique at 1.40 k
02.80 K
6 round at 0.12 k
00.72 K
124 round at 0.03 k
03.72 K
6 baguettes at 0.12 k
00.72 K
4 baguettes at 0.15 k
00.60 K
Total : 08.56 K ant.
diamonds
59- Earrings
Women,s lace done in amethysts . Beautiful antique work .
60- Brooch
57 gr.
In parure
Women,s lace done in amethysts .
1 diamond drop at 0.08 k
61- Brooch
34 gr.
2 round diamonds
- antique cut at 1.10 k
02.20 K
12 baguettes at 0.15 k
01.60 K
18 baguettes at 0.10 k
01.80 K
10
4 round at 0.15 k
00.60 K
210 round at 0.06 k
12.60 K
Total : 19.00 K diamonds
62- Brooch
72.60 gr.
4 round diamonds at 0.45 k
01.60 K
230 round at 0.04 k
09.20 K
56 round at 0.02 k
01.12 K
44 round
_
antique cut at 0.07 k
03.08 K
8 round
_
antique cut at 0.14 k
01.12 K
Total : 16.12 K diamonds
63- Brooch
42.70 gr.
83 baguettes diamonds at 0.09 k
07.47 K
277 round at 0.02 k
05.54 K
Total : 13.01 K diamonds
64- Bracelet
73.40 gr.
5 diamonds
_
antique cut at 0.15 k
00.75 K
6 round at 0.09 k
00.54 K
24 round at 0.05 k
01.20 K
74 chips at 0.01 k
00.74 K
22 baguettes at 0.05 k
01.10 K
Total : 04.83 K diamonds
65- Bracelet
59 gr.
420 round diamonds at 0.02 k
08.40 K
63 round at 0.04 k
02.52 K
30 baguettes at 0.15 k
04.50 K
4 square at 0.03 k
01.20 K
1 cabochon ruby
?
Total : 1 Cab. Ruby
16.16 K diamonds
66- Bracelet
36.80 gr.
3 navette diamonds at 0.35 k
01.05 K
24 baguettes at 0.06 k
01.44 K
12 baguettes at 0.10 k
01.20 K
12 antique cut at 0.08 k
00.96 K
24 round at 0.05 k
01.20 K
96 round at 0.01 k
00.96 K
60 round at 0.03 k
01.80 K
Total : 08.61 K diamonds
67- Brooch
11.50 gr.
4 round diamonds at0.01 k
00.04 K
28 round at 0.3 k
00.84 K
38 round at 0.07 k
02.68 K
Total: 03.54 K diamonds
68- Brooch
57.40 gr.
47 round diamonds at 0.08 k
03.76 K
160 round at 0.03 k
04.80 K
Total : 08.56 K diamonds
11
69- Brooch
65 gr.
8 baguettes diamonds at 0.12 k
00.96 K
110 round at 0.03 k
03.30 K
10 round at 0.06 k
00.60 K
10 round at 0.12 k
01.20 K
10 round at 0.18 k
01.80 K
14 round at 0.25 k
03.50 K
Total : 11.36 K diamonds
70- Brooch
47.40 gr.
80 baguettes diamonds at 0.11 k
08.80 K
4 round at 0.22 k
00.88 K
4 round at 0.08 k
00.32 K
20 round at 0.05 k
01.00 K
Total : 11.00 K diamonds
71- Brooch
19.80 gr.
32 round diamonds at 0.08 k
02.56 K
21 baguettes at 0.08 k
01.68 K
4 baguettes at 0.04 k
00.16 K
28 chips at 0.03 k
00.84 K
Total : 05.24 K diamonds
72- Brooch
54.50 gr.
2 navette diamonds at 0.50 k
01.00 K
22 baguettes at 0.15 k
02.20 K
110 round at 0.03 k
03.30 K
30 round at 0.22 k
06.60 K
Total : 13.10 K diamonds
73- Ring
6.60 gr.
1 round diamond at 0.40 k
00.40 K
10 round at 0.03 k
00.30 K
20 round at 0.01 k
00.20 k
Total : 00.90 K diamonds
74- Earrings
10.50 gr.
2 round sapphires at 0.50 k
01.00 K saph.
2 sapphires drops at 0.59 k
01.18 K saph.
118 sapphires chips at 0.01 k
01.18 K saph.
Total : 03.36 K sapphires
75- Cuff links
19.50 gr.
70 round diamonds at 0.07 k
04.90 K
Total : 04.90 K diamonds
76- Necklace
107.20 gr.
1 diamond
_
antique cut at 3.00 k
03.00 K
1 emerald
_
about 60/70 k
60/70 emerald ???
31 diamonds
_
antique cut at 1.30 k
40.30 K
30 diamonds
_
antique cut at 1.50 k
45.00 K
Total : 60/70 K emerald
???
12
88.90 K diamonds
77- Ring
11.70 gr.
18 round diamonds at 0.01 k
00.18 K
2 baguettes at 0.05 k
00.10 K
3 baguettes at 0.10 k
00.30 K
Total : 0.58 K diamonds
78- Brooch
21.80 gr.
8 baguettes diamonds at 0.15 k
01.20 K
8 baguettes at 0.10 k
00.80 K
240 chips at 0.02 k
04.80 K
Total : 06.80 K diamonds
79- Ring
11.70 gr.
1 round diamond
_
yellow at 1.60 k
01.60 K
10 round at 0.08 k
00.08 K
6 round at 0.02 k
00.12 K
Total : 02.52 K diamonds
80- Necklace
70.80 gr.
4 navette diamonds at 0.07 k
08.20 K
12 navettes at 0.10 k
01.20 K
6 navettes at 0.14 k
00.84 K
6 navettes at 0.24 k
01.44 K
2 navettes at 0.35 k
00.70 K
1 yellow drop at 0.90 k
00.90 K
1 round at 0.18 k
00.18 K
23 round at 0.06 k
01.38 K
2 round at 0.12 k
00.24 K
34 baguettes at 0.03 k
01.02 K
66 baguettes at 0.05 k
03.30 K
22 baguettes at 0.09 k
01.98 K
Total : 13.46 K diamonds
82- Necklace
101 gr.
2 round diamonds at 0.70 k
01.40 K
1 round at 0.50 k
00.50 K
1 round at 0.30 k
00.30 K
10 round at 0.22 k
02.20 K
60 round at 0.04 k
02.40 K
22 round at 0.08 k
01.98 K
15 baguettes at 0.15 k
02.25 K
13 baguettes at 0.17 k
02.21 K
87 baguettes at 0.11 k
09.57 K
4 baguettes at 0.25 k
01.00 K
90 baguettes at 0.07 k
06.30 K
Total : 30.11 K diamonds
83- Brooch
51.20 gr.
8 round diamonds at 0.17 k
01.36 K
10 round at 0.12 k
01.20 K
13
10 round at 0.09 k
00.90 K
178 round at 0.01 k
07.12 K
34 baguettes at 0.07 k
02.38 K
Total : 12.96 K diamonds
84- Brooch
53 gr.
54 round diamonds at 0.08 k
04.32 K
154 round at 0.03 k
04.62 K
4 navettes at 0.12 k
00.48 K
54 baguettes at 0.08 k
04.32 K
2 triangles at 0.20 k
00.40 K
Total : 14.14 K diamonds
85- Bracelet
80.40 gr.
1 navette diamond at 1.70 k
01.70 K
2 emerald baguettes ? K
2 navettes at 0.35 k
00.70 K
18 round diamonds at 0.14 k
02.52 K
358 round diamonds at 0.03 k
10.74 K
Total : 21.62 K diamonds
86-
Bracelet
84.60 gr.
3 round diamonds at 1.40 k
04.20 K
12 navettes at 0.08 k
00.96 K
6 navettes at 0.10 k
00.60 K
36 baguettes at 0.06 k
02.16 K
36 baguettes at 0.04 k
01.44 K
48 baguettes at 0.02 k
00.96 K
84 round at 0.04 k
03.36 K
126 round at 0.01 k
01.26 K
99 round at 0.03 k
02.97 K
Total : 17.91 K diamonds
87- Brooch
44.20 gr.
6 navettes diamonds at 0.50 k
03.00 K
4 navettes at 0.35 k
01.40 K
4 navettes at 0.25 k
01.00 K
4 baguettes at 0.35 k
01.40 K
12 baguettes at 0.22 k
02.64 K
2 baguettes at 0.15 k
00.30 K
24 baguettes at 0.10 k
02.40 K
120 round at 0.05 k
06.00 K
Total : 18.14 K diamonds
88- Bracelet
83.0 gr.
1 navette diamond at 2.00 k
02.00 K
2 navettes at 1.25 k
02.50 K
66 baguettes at 0.11 k
07.26 K
87 round at 0.02 k
01.74 K
48 round at 0.12 k
05.76 K
374 round at 0.04 k
14.96 K
Total : 34.22 K diamonds
89- Bracelet
84.20 gr.
18 baguettes diamonds at 0.35 k
06.30 K
60 baguettes at 0.60 k
36.00 K
14
30 baguettes at 0.60 k
01.80 K
228 round at 0.10 k
22.80 K
138 round at 0.02 k
02.76 K
Total : 69.66 K diamonds
90- Ring
10.90 gr.
3 round diamonds at 0.60 k
01.80 K
10 baguettes at 0.03 k
00.30 K
8 baguettes at 0.06 k
00.48 K
Total : 2.58 K diamonds
91- Necklace
118 gr.
20 baguette diamonds at 0.05 k
01.00 K
16 baguettes at 0.07 k
01.12 K
40 baguettes at 0.10 k
04.00 K
24 baguettes at 0.15 k
03.60 K
6 square at 0.12 k
00.72 K
4 square at 0.16 k
00.64 K
5 square at 0.18 k
00.90 K
5 square at 0.20 k
01.00 K
5 square at 0.25 k
01.25 K
31 round at 0.03 k
00.93 K
116 round at 0.04 k
04.64 K
66 round at 0.05 k
03.30 K
26 round at 0.06 k
01.56 K
Total : 24.66 K diamonds
92- Earrings
17.80 gr.
50 round diamonds at 0.04
02.00 K
Diamonds
5 sapphire drops
Sapphires
2 oval sapphires
93- Brooch
22.40 gr.
4 oval sapphires
Sapphires
1 oval sapphire
26 round diamonds at 0.03 k
00.78 K
Diamonds
70 diamonds chips at 0.01 k
00.70 K
94- Bracelet
? gr.
1 navette yellow diamond at 1.75 k
01.75 K
2 Same at 1.10 k
02.20 K
2 Same at 0.45 k
02.90 K
8 Same at 0.35 k
02.80 K
2 Same at 0.25 k
00.50 K
4 Same at 0.55 k
02.20 K
4 Same at 0.20 k
02.80 K
36 baguettes at 0.05 k
01.80 K
36 round at 0.08 k
02.88 K
296 round at 0.03 k
08.88 K
166 round at 0.02 k
03.32 K
Total : 26.93 K diamonds
yellow
15
95- Necklace
gr. ?
50 round diamonds at 0.30 k
15.00 K
72 round at 0.03 k
02.16 K
49 round at 0.05 k
02.45 K
8 round at 0.08 k
00.64 K
9 round at 0.12 k
01.08 K
60 baguettes at 0.12 k
07.20 K
9 baguettes at 0.09 k
00.81 K
15 baguettes at 0.18 k
02.70 K
1 triangular at 3.00 k
03.00 K
Total : 35.04 K diamonds
96- Bracelet
50.60 gr.
14 round diamonds at 0.50 k
07.00 K
70 round at 0.06 k
04.20 K
84 baguettes at 0.07 k
05.88 K
Total : 17.08 K diamonds
97- Ring
6.40 gr.
1 square diamonds at 5.50 k
05.50 K
2 trapeze
_
cut at 0.12 k
00.24 K
Total : 05.74 K diamonds
98- Necklace
60 gr.
38 navettes diamonds at 0.13 k
04.94 K
35 baguettes at 0.07 k
02.45 K
45 round at 0.20 k
09.00 K
28 round at 0.11 k
03.08 K
16 round at 0.08 k
01.28 K
Total : 20.75 K diamonds
99- Necklace
65.40 gr.
1 baguettes diamonds at 0.22 k
00.22 K
2 Ba at 0.20 k
00.40 K
6 Ba at 0.10 k
00.60 K
4 Ba at 0.12 k
00.48 K
12 Ba at 0.08 k
00.96 K
20 Ba at 0.06 k
01.20 K
6 navettes at 0.25 k
01.50 K
14 round at 0.05 k
00.70 K
2 round at 0.09 k
01.80 K
3 round at 0.60 k
01.80 K
4 round at 0.25 k
01.00 K
8 round at 0.12 k
00.96 K
1 round at 0.55 k
00.55 K
2 round at 0.45 k
00.90 K
6 round at 0.30 k
01.80 K
12 round at 0.22 k
02.64 K
60 round at 0.15 k
09.00 K
Total : 26.51 K diamonds
16
100- Bracelet
65.60 gr.
1 rectangular diamond at 4.00 k
04.00 K
70 baguettes at 0.10 k
07.00 K
346 round at 0.03 k
10.38 K
Total : 21.38 K diamonds
101- Necklace
74.60 gr.
1 navette diamonds at 0.60 k
00.60 K
2 diamonds drops at 0.50 k
01.00 K
26 baguettes at 0.15 k
03.90 K
68 Ba at 0.10 k
06.80 K
26 navettes at 0.22 k
05.72 K
6 round at 0.30 k
01.80 K
16 round at 0.20 k
03.20 K
1 round at 0.25 k
00.25 K
62 round at 0.14 k
08.68 K
130 round at 0.06 k
07.80 K
Total : 39.75 K diamonds
102- Bracelet
74.20 gr.
110 navettes diamonds at 0.10 k
11.00 K
114 baguettes at 0.05 k
05.70 K
1 round at 0.35 k
00.35 K
2 round at 0.20 k
00.40 K
40 round at 0.12 k
04.80 K
Total : 22.25 K diamonds
103- Bracelet
46.10 gr.
14 navette diamonds at 0.12 k
01.68 K
76 baguettes at 0.05 k
03.80 K
28 round at 0.07k
01.96 K
Total : 07.44 K diamonds
104- Bracelet
36.40 gr.
40 round diamonds at 0.05 k
02.00 K
60 round at 0.02 k
01.20 K
80 baguettes at 0.02 k
01.60 K
Total : 04.80 K diamonds
105- Necklace 69.20 gr.
100 round diamonds at 0.04 k
04.00 K
96 round diamonds at 0.02 k
01.92 K
128 baguettes at 0.02 k
02.56 K
48 baguettes at 0.03 k
01.44 K
Total : 09.92 K diamonds
106- Bracelet ( watch )
10 baguettes at 0.08 k
00.80 K
60 baguettes at 0.05 k
03.00 K
50 round at 0.07 k
03.50 K
110 round at 0.03 k
03.30 K
17
107- Bracelet
80.60 gr.
3 diamonds
_
antique cut at 1.40 k
04.20 K
150 round at 0.04 k
06.00 K
18 round at 0.12 k
02.16 K
60 round at 0.07 k
04.20 K
66 round at 0.03 k
01.98 K
96 round at 0.01 k
00.96 K
Total : 19.50 K diamonds
108- Bracelet
77.40 gr.
130 round diamonds at 0.03 k
03.90 K
120 round at 0.02 k
02.40 K
20 round at 0.10 k
02.00 K
Total : 08.30 K diamonds
109- Same as number 88
110- Bracelet
72.00 gr.
3 round diamonds at 0.40 k
01.20 K
27 round at 0.15 k
04.05 K
54 round at 0.10 k
05.40 K
216 round at 0.05 k
10.80 K
Total : 22.65 K diamonds
111- Brooch
20.60 gr.
1 rectangular
diamond at 2.00 k
02.00 K
120 round at 0.07 k
08.40 K
28 baguettes at 0.20 k
05.60 K
4 baguettes at 0.10 k
00.40 K
Total : 16.40 K diamonds
112- Brooch
140 gr.
2 round diamonds at 1.10 k
02.20 K
8 round at 0.20 k
01.60 K
212 round at 0.08 k
16.96 K
32 baguettes at 0.11 k
03.52 K
24 baguettes at 0.09 k
02.16 K
Total : 26.44 K diamonds
113- Brooch
95.60 gr.
5 round diamonds at 0.75 k
03.75 K
6 round diamonds at 0.35 k
02.10 K
6 round diamonds at 0.25 k
01.50 K
3 round at 0.15 k
00.45 K
124 round at 0.11 k
13.64 K
21 baguettes at 0.12 k
02.52 K
4 baguettes at 0.09 k
00.36 K
Total : 24.32 K diamonds
114- Brooch
50 gr.
1 rectangular diamonds at 1.50 k
01.50 K
36 baguettes at 0.12 k
04.32 K
220 round at 0.07 k
15.40 K
Total : 21.22 K diamonds
18
السعر :
السعر يتفاوض عليه عند المباشره في العرض والطلب
تفاصيل البيع و الشراء :
نحن مع المصادر مباشره اما البائع او المانديت المفوض باتخاذ الاجراآت الازمه في ضوء الشهادات الخاصه بالملكيه والتسليم البنكي
اعلانات المعلن :
 • لدينا مصادر لبيع المواشي والعلف من اوروبا بأسعار منافسه
  لدينا مصدر مباشر لبيع المواشي من اوروبا وتحديدا اسبانيا لكافة انحاء العالم ولدينا مصادر ممتازة لتأمين كافة انواع العلف والأسمدة الزراعية مؤسسة الملايين للوساطات التجارية مدام ...

 • راديو كول للبيع بالامارات لمن يهمه الامر
  لدينا 200 سياره اجره بالفجيرة في دولة الامارات..لمنطقة الفجيره وما حولها سيارات جديده من الشركه يوميتها 40درهم يعني 4الاف درهم يومي تشغيلها معروض للبيع بداعي السفر حقوق الاعلان والدعايه ...

 • بيع وكاله حصريه من الامارات للبنان
  لدينا مشروع زيت سيارات من الامارات زيت فرجين اصلى وممتاز المطلوب وكيل من الامارات الى لبنان منشاء اماراتى معفى من الجمارك وتعبئة فخمة زيت بيتحدا اسعار لبنان و الوكالة حصرية مؤسسة ...

 • قطع طائرات للبيع جديده 2
  لدينا طائرات للبيع 2 منهم جاهزين لتصريح طيران ..كشف بقطع الغيار لطائرات التراي ستار يفضل ان تباع كقطع غيار وليس سكراب ب وذلك لأنها القطع الوحيدة على الأغلب بالعالم والمصنع اغلق ...

 • طائرات للبيع وقطع غيار جديده وطائرات سكراب
  لدينا طائرات للبيع 2 منهم جاهزين لتصريح طيران ..كشف بقطع الغيار لطائرات التراي ستار يفضل ان تباع كقطع غيار وليس سكراب ب وذلك لأنها القطع الوحيدة على الأغلب بالعالم والمصنع اغلق ...

مؤسسة الملايين للوساطات التجاريه الاسم التجاري
مها وهبي الاسم
لبنان_بيروت العنوان
لبنان  البلد
للاتصال  إتصل بصاحب الإعلان  
. تاريخ التسجيل 27-8-2007
. تاريخ آخر تواجد 5-8-2016
تنبيه :
يرجى توخي الحذر عند التعامل مع أي معلن لا يوفر معلومات مؤكدة . قم بنفسك بالاجراءات الواجبة للتمييز بين المشترين و البائعين قبل القيام بأي اتفاق معهم ,
من أجل عملية تجارية ناجحة لا ترسل أموال أو معلومات بنكية لأي بائع عبر الإنترنت أو ويسترن يونيون .

Top